بازگشت

آیا این محصول تاییدیه وزارت بهداشت و ضمانت نامه کتبی دارد یا خیر ؟

آیا این محصول تاییدیه وزارت بهداشت و ضمانت نامه کتبی دارد یا خیر ؟

بله این محصول دارای تاییدیه وزارت بهداشت و مجوز رسمی و ضمانت نامه کتبی می باشد.