بازگشت

آیا این محصول شیمیایی و یا هورمونی است ؟

آیا این محصول شیمیایی و یا هورمونی است ؟

خیر ، کاملا گیاهی است.