بازگشت

آیا با بسته شدن صفحات رشدی در سنین بالاتر باز هم افزایش قد ممکن است ؟

آیا با بسته شدن صفحات رشدی در سنین بالاتر باز هم افزایش قد ممکن است ؟

بله این محصول صفحات رشدی بدن را باز می کند و هورمون رشد را فعال می کند و باعث افزایش قد طبیعی در بدن می شود.