بازگشت

آیا با مصرف این قرص باقی اعضای بدن هم رشد می کند ؟

آیا با مصرف این قرص باقی اعضای بدن هم رشد می کند ؟

خیر به هیچ عنوان با مصرف این محصول فقط رشد طولی و طبیعی خواهید داشت و به هیچ عنوان بقیه اعضای بدن تغییری نمی کنند.