بازگشت

آیا مصرف دارو های دیگر باعث کاهش روند رشد این محصول می شود؟

آیا مصرف دارو های دیگر باعث کاهش روند رشد این محصول می شود؟

خیر – این محصول تداخل دارویی ندارد.