بازگشت

در صورت مصرف کپسول ها و عدم رضایت و جواب دهی چه ضمانتی وجود دارد؟

در صورت مصرف کپسول ها و عدم رضایت و جواب دهی چه ضمانتی وجود دارد؟

محصول با ضمانت کتبی ارسال می شود و در صورت عدم جواب دهی کل مبلغ طی ۷۲ ساعت عودت داده میشود.